අයවැය පොරොන්දුවලින් 46% ක් ඉතා දුර්වලයි – සුභාෂිණී අබේසිංහ