Advisors
Tony Senewiratne
Senior Advisor
Vinoth Ramachandra
Senior Advisor
Chris Rodrigo
Senior Advisor
Sisira Jayasuriya
Senior Advisor
Nimal Sanderatne
Senior Advisor
Sunil Bastian
Senior Advisor
Michael Roberts
Senior Advisor
Sharya Scharenguivel
Senior Advisor
Jesse Szeto
Advisor
Rajesh Venugopal
Advisor
Rozana Himaz Salih
Advisor
Joy Pachuau
Advisor
Saliya Wickramasuriya
Advisor
Dinusha Panditaratne
Advisor
Research Associates
Viran Corea
Dileni Gunewardena
Vishaka Suriyabandara
Nilesh Fernando
Ashani Basnayake
Shamara Wettimuny
Rehana Mohommad