30/1

30 / 1 යෝජනාවලිය – වසර හතරක් ගතවී ඇතත් සම්පූර්ණ කර තිබෙන්නේ පොරොන්දු 36න් 6ක් පමණකි.
||
2015 වසරේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් වූ 30-1 යෝජනාවලියට සම අනුග‍්‍රහකත්වය දැක්වූ ශී‍්‍ර ලංකාව ඒ හරහා මානව හිමිකම්, වගවීම සහ සංහිදියාව යන අංශයන් ආවරණය කරමින් පියවර රැසක් කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට කැපවන බවට සහතික විය. පසුගිය 20 වැනිදා, ජගත්...
continue reading
Sri Lanka made ‘poor progress’ in rights resolution observes local think-tank
||
Taken from TheWeek Colombo, Mar 20 (PTI) Sri Lanka has made "poor progress" by implementing only 6 of the 36 commitments it made as part a UNHRC resolution adopted in 2015 to address human rights concerns, a local think tank...
continue reading
UNHRC Resolution, Guided by India, to Give Breather to Sri Lankan Government
||
Taken from TheWire Photo Courtesy - Reuters The Geneva-based body will adopt a new resolution that will give time till 2021 for the Sri Lankan government to fully implement commitments it made four years ago on transitional justice and accountability....
continue reading
Resolution 30/1: Four Years on, 6/36 Completed – Part 04
||
Part IV: Overall Progress:   This week, Verité Research (VR) concludes its four-part series on Resolution 30/1. In 2015, Sri Lanka co-sponsored United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 30/1 and committed to a range of measures on human rights,...
continue reading
Resolution 30/1: Four Years on, 6/36 Completed – Part 03
||
Part III: Security and Demilitarisation Sri Lanka co-sponsored Resolution 30/1 in 2015 and committed to a range of measures on human rights, accountability and reconciliation. Sri Lanka’s progress in fulfilling its commitments will be discussed on March 20, 2019, at...
continue reading
Resolution 30/1: Four Years on, 6/36 Completed – Part 02
||
Part II: Rights, the Rule of Law & International Engagement UNHRC Resolution 30/1. By co-sponsoring Resolution 30/1 in 2015, Sri Lanka committed to a range of measures on human rights, accountability and reconciliation. Sri Lanka’s progress in fulfilling its commitments...
continue reading
Resolution 30/1: Four Years on, 6/36 Completed – Part 01
||
Part I: Transitional Justice, Reconciliation and Power Sharing: In 2015, Sri Lanka co-sponsored United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 30/1 and committed to a range of measures on human rights, accountability and reconciliation. Sri Lanka’s progress in fulfilling its...
continue reading
Sri Lanka only partly met UN promise to release military-held land, study finds
||
Taken from economynext Sri Lanka’s military has only partially fulfilled promises to the United Nations to release lands occupied during its war against Tamil Tiger separatists, delaying resettlement of refugees in the north where unemployment remains high, a new study...
continue reading