රක්ෂණාවරණ එපා වෙයි?

රක්ෂණාවරණ එපා වෙයි?
||
පළවූයේ -  දිනමිණ - නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන ස්වභාවික ආපදාවන් නිසා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපාරිකයන්ට පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සිදු වූ මූල්‍යමය අලාභ හානිය අතිමහත්ය. ස්වභාවික රක්ෂණාවරණ යනු මෙම හානි තුළින් ඇතිවන අහිතකර ප්‍ර‍තිඵල අවම කරගැනීමට අනුගමනය කර හැකි එක ක්‍ර‍මවේදයකි....
continue reading
Better pay, security could help reduce Sri Lanka’s Labour shortage
||
Taken From economynext Image Courtesy - pixbay Offering better pay, security of employment and flexible working hours could help resolve labour shortages facing several industries in Sri Lanka, a new study has said. The top three challenges faced by employers...
continue reading
Verité Research releases comprehensive report on Sri Lanka’s youth unemployment
||
Taken From - DailyMirror Image Courtesy - gettyimages Verité Research, with support with the USAID funded Youlead programme, released a thought-provoking report and recommendation in their Youth Labour Market Assessment 2018. The study has revealed several interesting insights on Sri...
continue reading
Youth Labour Market Assessment Sri Lanka
|
The Youth Labour Market Assessment takes an in-depth look at youth employment and unemployment in Sri Lanka. This report examines 4 gaps; skills gap, aspirations gap, information gap and the structural gap, which are used to explain the paradox of...
continue reading
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment signs MoU with Verité Research
||
Left to Right: Dr. Nishan de Mel (Executive Director – Verité Research), Mr. L. M. K. Muthukumarana (Deputy General Manager – Legal & Airport), Mr. W.M.V. Wansekara, (Acting General Manager – SLBFE) The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE)...
continue reading
Women’s Representation and Participation in Formal Politics
||
By Daisy Perry Despite the drive for gender equality promoted at the Beijing UN World Conference on Women in 1995, the Sri Lankan State appears to have taken little responsibility for narrowing the gender gap in political representation. Savitri Goonesekere explains...
continue reading
Women’s Participation at the Grassroots Level
||
By Daisy Perry Drawing on the idea that the personal is political and challenging the notion that political empowerment can be measured solely with a seat in a legislature, this article focuses on the forms in which women who are not...
continue reading
Labour
|
Research shows that the exclusion of domestic workers from the legislative framework contributes to the high level of vulnerability associated with domestic work, as well as a devaluation of the economic benefit of the services performed by domestic workers. A...
continue reading
Low Wages And Outdated Laws: The Domestic Worker’s Dilemma
||
Although many parts of the world had abolished slavery by the twentieth century, modes of unjust servitude exist, to this day, in the form of domestic workers who are paid a measly amount for their work. According to a recent...
continue reading
Sri Lanka Domestic Workers: An Analysis of the Legal and Policy Framework
|
This report analyses the legal and policy frameworks applicable to domestic workers in Sri Lanka. The report uses global standards of decent work to offer a fresh perspective on the problem and aims to outline a strategy for sustainable reform...
continue reading