Interviews & Articles

අපේ දරුවන් සහ රටේ නීතිය?
||
නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන රටක නීතිය ප්‍රධාන ගුණාංග දෙකකින් සමන්විත විය යුතු ය. ඒවා නම්: නීතිය යාවත් කාලීන කර අනෙකුත් නීති හා නොගැටෙන පරිදි කෙටුම්පත් කිරීම: සහ එසේ කෙටුම්පත් කරන ලද නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට මනා ලෙස සංවිධානය වූ ආයතන පද්ධතියක් පැවතීමයි....
continue reading
ශී‍්‍ර ලංකාවේ රැකියා ගිවිසුම් සහ ෆොර්ස් මජූරා ප‍්‍රතිපාදනය
||
නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන අප අත්සන් කරන ගිවිසුම්වල ඇති දේව ක්‍රියා  ‘ෆෝර්ස් මජූරා’ ප්‍රතිපාධනය වැදගත් වන්නේ ඇයි? පශ්චාත් කොවිඩ්-19 යුගය උදෙසා කෙරෙන  පැහැදිලි කිරීමක්. කොවිඩ්-19 රෝගය වසංගත තත්වයක්  බවට ලෝක  සෞඛ්‍යය සංවිධානය නම් කිරීමත් සමඟ අභ්‍යන්තර හා බාහිර වශයෙන් ගමනාගමන සීමාවන්...
continue reading
ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ නීතිය: ආබාධිත ජනතාව ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සැබවින්ම දිරිමත් කරන්නක් ද?
||
නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ නීතිය : ආබාධිත ජනතාව ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සැබවින්ම දිරිමත් කරන්නක් ද?, අසල්වැසි ඉන්දියාව සමඟ කෙරෙන සසඳා බැලීමක්. පහත උපකල්පිත  සිදුවීම දෙස මොහොතක්  බලන්න. උපතින් ම දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයෙකුවන සුරංග එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දී තමා වෙනුවෙන්...
continue reading
Presidential pardons in Sri Lanka: An Unchecked Executive Power?
||
By Ahalya Lelwala On 26 March 2020, President Gotabaya Rajapaksa granted a presidential pardon to former Lance Corporal Sunil Ratnayake, a prisoner on death row for the murder of eight persons in Mirusuvil in 2000. Ratnayake was sentenced to death...
continue reading
Preserving an ‘empty marriage’ through the archaic system of divorce
||
By Sierra Amarasiri In 2018, the Supreme Court of Sri Lanka delivered a landmark judgement on divorce law in Guneshi Mallika Gomes [nee Gunawardena] v. Jammagalage Ravindra Ratnasiri Gomes.[1] It acknowledged that the grounds for divorce under section 19 of...
continue reading
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත්: සංස්ථාපිත ආයතන පිහිටුවීමට බහුලව යොදා ගන්නා ම‍ෙවලමක්
||
නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තුව විසින්  සිදු කරන ප්‍ර‍ධානතම කාර්යය වන්නේ රටට අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කිරීමයි. එයට මුල පිරීම  ක්‍ර‍ම ද‍ෙකකට සිදු විය හැකි ය. ඉන් පලමුවැන්න  රජය විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිතව පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම වන අතර පාර්ලිමේන්තුව තුළ...
continue reading
ජාතික අවම වේතන නීතිය: ශ්‍රී ලාංකේය කම්කරු ප්‍රජාව ඵලදායී ලෙස ආවරණය කරන්නක් ද?
||
නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන  කර්මාන්ත සහ සේවා අංශවල රැකියාවේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අවම වැටුප් තත්වයක් සහතික කිරීමේ අරමුණින් සම්පාදිත පනත් ත්‍රිත් වයක් මේ වන විට සක්‍රීය තත්වයේ පවතී. ඒ: 2016 අංක 3 දරන ජාතික අවම වේතන පනත, 2005 අංක 36 දරන...
continue reading
Can Sri Lanka put politics aside in a pandemic?
||
Published in - DailyFT By Gehan Gunatilleke Image courtesy - DailyFT Once in a lifetime, a country faces a crisis so unique that the ordinary rules of politics should not apply. We expect politicians – political animals by nature –...
continue reading
People first, economy next, says top economist
||
Taken from - DailyMirror By Shabiya Ali Ahlam As Sri Lanka is witnessing its economy coming to an almost stagnant state due to the unavoidable measures taken by the government to contain the coronavirus (COVID-19) outbreak, a leading economist in...
continue reading
කොටස් වෙළඳපොලට සේවක අර්‍ථසාධක අරමුදල (සේ.අ.අ.) නැවත ඇතුල් වීම පිටුපස ඇති සාවද්‍ය තර්කය  
||
බිලියන 23 (30/09/19 වන විට සේ.අ. අරමුදලට  කොටස් ආයෝජනවලින් සිදුවු  ප්‍රාග්ධන අලාභය) 7.5% (වසර 25 ක කාලයක් සඳහා කොටස් වෙළඳපොලේ සාමාන්‍ය ඵලදායී වාර්ෂික ප්‍රතිලාභ) 11.1% (අවුරුදු 25 ක කාලයක් සඳහා වසරක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල සාමාන්‍ය ඵලදායී වාර්ෂික ප්‍රතිලාභ) අතීතයේ වංචනික...
continue reading