වැඩකරන රටකට – වැඩක් කළ හැකි කැබිනට් මණ්ඩලයක්

වැඩකරන රටකට – වැඩක් කළ හැකි කැබිනට් මණ්ඩලයක්
|
ශී‍්‍ර ලංකාවේ රජයේ ඵලදායීතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවයට බෙහෙවින් බලපාන කැබිනට් මණ්ඩලයේ අමාත්‍යංශ ඇති කෙරෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් කළ පර්යේෂණයක තොරතුරු පසුගියදා ජනගත කරන ලදී. (more…)
continue reading
Open Budget Survey: Sri Lanka Country Summary 2019
|
Government budget decisions – what taxes to levy, what services to provide, and how much debt to take on – affect how equal a society is and the well being of its people, including whether the most disadvantaged will have...
continue reading
Improving National Budget Practices: Solutions for a Professional Government
|
Verité Research conducted a forum on " Improving National Budget Practices: Solutions for a Professional Government" on the 27th of February 2020 at Hilton Colombo. At this forum Verité Research discussed how the government can improve its budget process through...
continue reading
Sri Lanka: Resolution 30/1 Implementation Monitor: Statistical & Analytical Review No. 5
|
This is Verité Research’s latest study on the Sri Lankan government’s commitments on reconciliation and accountability. The 43rd UNHRC Session began in February 2020, and Sri Lanka’s progress in implementing Resolution 30/1 was taken up on 27 February 2020. (more…)
continue reading
Flawed rationale behind EPF re-entering the stock market
|
At the end of 2018, the EPF resolved to re-enter the stock market despite substantial losses and allegations of mismanagement on EPF’s equity investments in the past. The EPF provides two reasons for the decision: (i) that members will benefit...
continue reading
CSO Sustainability Index 2018 : Asia Report
|
The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) assesses the sustainability of the CSO sector across several countries in different regions around the world. Since its inception in 1997, it has expanded from covering 18 countries in the Europe and Eurasia...
continue reading
CSO Sustainability Index 2018 : Sri Lanka Country Report
|
The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) assesses the sustainability of the CSO sector across several countries in different regions around the world. Since its inception in 1997, it has expanded from covering 18 countries in the Europe and Eurasia...
continue reading
ශ‍්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ කාලය තුළ පුද්ගලික මාධ්‍ය නියාමනය කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සතු බලතල
|
මැතිවරණ සමයක දී මාධ්‍ය නියාමනය කිරීම සදහා මාර්ගෝපදේශයන් නිකුත් කිරීමෙහි ලා ශී‍්‍ර ලංකාවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මෙරට ව්‍යවස්ථාවෙන්ම බලගන්වා තිබේ. මැතිවරණ සමයක දී මාධ්‍ය නියාමනය සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ පවත්නා කතිකාවත වඩාත්ම කේන්ද්‍රගතව තිබෙන්නේ  රාජ්‍ය මාධ්‍යයන් නියාමනය කිරීම සදහා මෙම මාර්ගෝපදේශයන් භාවිතාවන...
continue reading
Powers of the Election Commission to Regulate Privately-Owned Media during Elections in Sri Lanka
|
The Election Commission of Sri Lanka is constitutionally empowered to regulate the media during an election period by issuing media guidelines.The present discourse on media regulation during elections focuses on how these guidelines have been used to regulate state-owned media....
continue reading
Hill Country Tamils of Sri Lanka – Towards Meaningful Citizenship
|
Statelessness is a phenomenon that has deprived numerous individuals of their dignity, rights and sustainable development. In Sri Lanka, a large population of Tamils residing in the Hill Country was deprived of their citizenship in 1948. Between the 1960s and...
continue reading