பால்நிலை பொறுப்பு வரவு செலவுத்திட்டத் தயாரிப்பு: பிரதான செயலாற்றுகை சுட்டிகளை மதிப்பிடுதல

இந்த அறிக்கை அரசாங்கம் பாலினம் தொடர்பான 12 முக்கிய செயல்திறன் குறிகாட்டிகளை (KPIs) எந்த அளவிற்கு செயல்படுத்தியுள்ளது என்பதை மதிப்பீடு செய்கிறது.

இந்த KPI கள் பாலின சமத்துவம் மற்றும் அனைத்து பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் அதிகாரமளித்தல் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகளின் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளின் 5 வது இலக்கை அடைவதற்காக முன்னாள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகார அமைச்சகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த அறிக்கையில் வழிமுறைகள், முன்னேற்ற மதிப்பீடுகளின் முடிவுகள் மற்றும் இந்த மதிப்பீடுகளை நடத்துவதில் உள்ள சவால்கள் உள்ளன