සහන විදේශ ණය “සහනයක්” ද?

සහන විදේශ ණය “සහනයක්” ද?

යටිතල පහසුකම් සඳහා මුදල් යෙදවීම: සහන ණය සහනයක් (නො)වන අයුරු

ඉදිරිපත් කිරීම: වෙරිටේ රිසර්ච් විධායක අධ්යක්ෂ නිශාන් ද මෙල් සමග වෙරිටේ රිසර්ච් පර්යේෂණ අධ්යක්ෂ සුභාෂිණී අබේසිංහ.