Publications

Showing 10 Publication(s)
ශ‍්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ කාලය තුළ පුද්ගලික මාධ්‍ය නියාමනය කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සතු බලතල

මැතිවරණ සමයක දී මාධ්‍ය නියාමනය කිරීම සදහා මාර්ගෝපදේශයන් නිකුත් කිරීමෙහි ලා ශී‍්‍ර ලංකාවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මෙරට ව්‍යවස්ථාවෙන්ම බලගන්වා තිබේ. මැතිවරණ සමයක දී මාධ්‍ය නියාමනය සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ පවත්නා කතිකාවත වඩාත්ම කේන්ද්‍රගතව තිබෙන්නේ  රාජ්‍ය මාධ්‍යයන් නියාමනය කිරීම සදහා මෙම මාර්ගෝපදේශයන් භාවිතාවන ආකාරය පිළිබදවය. නමුත් එපමණකින් සීමා නොවී මැතිවරණ සමයක දී, පෞද්ගලික හිමිකාරීත්වයක් ඇති මාධ්‍ය නියාමනය කිරීමට පවා ශී‍්‍ර ලංකා ව්‍යවස්ථාවෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව බලගන්වා තිබෙන ආකාරය මෙම දැනුම්වත් කිරීමේ සටහනින් අධ්‍යනය කෙරේ.

Continue Reading
Powers of the Election Commission to Regulate Privately-Owned Media during Elections in Sri Lanka

The Election Commission of Sri Lanka is constitutionally empowered to regulate the media during an election period by issuing media guidelines.The present discourse on media regulation during elections focuses on how these guidelines have been used to regulate state-owned media. This briefing note examines how the Election Commission is also constitutionally empowered to regulate the privately-owned media during an election period.

Continue Reading
Hill Country Tamils of Sri Lanka – Towards Meaningful Citizenship

Statelessness is a phenomenon that has deprived numerous individuals of their dignity, rights and sustainable development. In Sri Lanka, a large population of Tamils residing in the Hill Country was deprived of their citizenship in 1948. Between the 1960s and early 2000s members of the Hill Country Tamil community had their citizenship restored. The study aims to contribute towards a deeper understanding of the developmental challenges faced by the community, and the importance of ensuring that the granting of citizenship is effective, and meaningful.

Continue Reading
இலங்கையில் அனர்த்த முகாமைத்துவம்

இலங்கையின் அனர்த்த முகாமைத்துவ கட்டமைப்பில் காணப்படும் நிர்வாக இடைவெளிகள் தொடர்பாக வெரிட்டே ரிசர்ச் நடத்திய ஆய்வின் முடிவுகளை இந்த விளக்கவுரை ஆவணப்படுத்துகிறது. தகவல் அறியும் சட்டத்தை பயன்படுத்தி பெறப்பட்ட தகவல்களைக் கொண்டு இவ் ஆய்வு  நடாத்தப்பட்டது.

Continue Reading
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය – දැනුවත් කිරීමේ තොරතුරු සංග‍්‍රහය

වසර 2016 අගෝස්තු මස ශී‍්‍ර ලංකා පාර්ලිමෙන්තුව විසින් 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබද පණත සම්මත කරන ලදී. පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය තොරතුරු වෙත ප‍්‍රවේශ වීමට අවස්ථාව ලබාදීම හරහා ඔවුන්ව කි‍්‍රයාකාරී ජන ජීවිතයකට හුරු කිරීමත්, ඒ තුළින් රජය සහ රාජ්‍ය ආයතන තම එදිනෙදා කටයුතුවල දී වඩාත් විනිවිද භාවයෙන් සහ වගවීමෙන් කි‍්‍රයා කරන සංස්කෘතියක් නිර්මානය කිරීමත් පණත හඳුන්වාදීමේ අරමුණ විය.

Continue Reading
Disaster Management in Sri Lanka

This briefing note documents the findings of an investigation carried out by Verité Research on the administrative gaps within Sri Lanka’s disaster management framework. The investigation was conducted using the instrument of Right to Information (RTI).

Continue Reading
Explaining Sri Lanka’s New Emergency Regulations on ‘Publication’

The President issued a set of Emergency Regulations on 22 April 2019 in the aftermath of the Easter Sunday attacks in Sri Lanka. This briefing note explains the contents of the Emergency Regulations concerning the ‘control of publications’, and certain other regulations relevant to publication.

Continue Reading
Sri Lanka: Resolution 30/1 Implementation Monitor: Statistical & Analytical Review No. 4

This is Verité Research’s latest study on the Sri Lankan government’s commitments on reconciliation and accountability. The 40th UNHRC Session began in February 2019, and Sri Lanka’s progress in implementing Resolution 30/1 will be taken up on 20 March 2019. This report analyses the government’s progress in fulfilling all 36 commitments made in UNHRC Resolution 30/1, as at March 2019.

Continue Reading
Youth Labour Market Assessment Sri Lanka

The Youth Labour Market Assessment takes an in-depth look at youth employment and unemployment in Sri Lanka. This report examines 4 gaps; skills gap, aspirations gap, information gap and the structural gap, which are used to explain the paradox of high youth unemployment in a country which has a large number of job opportunities available presently. Bridging these gaps, especially in the high growth sectors in Sri Lanka is a priority for policymakers. Analysis from a primary survey of 2,000 youth and 211 employers are the main data source for the report. The report provides detailed insights on unemployed youth, constrained youth, employed youth, gender and entrepreneurship training. An abridged version of the full report is also made available, and provides key findings and recommendations that are pertinent to the private sector, donor community and vocational training providers. The report was produced for YouLead, a USAID-funded youth employability and business startup programme working to improve youth employability outcomes by addressing bottlenecks in the technical and vocational education and training sector in Sri Lanka. Click here for abridged version with key findings and recommendations  The data from the 2 primary surveys can be assessed below: YouLead Youth Survey YouLead Employer Survey  Youth…

Continue Reading
CSO Sustainability Index 2017 – Sri Lanka Country Report

The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) assesses the sustainability of the CSO sector across several countries in different regions around the world. Since its inception in 1997, it has expanded from covering 18 countries in the Europe and Eurasia Region, to covering a total of 71 countries in 2017, in regions including the Middle East, sub-Saharan Africa and Asia. By using standard indicators and collecting data each year, the CSOSI enables users to track developments and identify trends in the CSO sector over time while allowing for cross-country and cross-region comparison. It is used by CSO advocates, development partners, and academics to assess international and regional trends in the civil society sector and to identify common obstacles impeding the sector’s sustainability, such as the legal environment, organizational capacity, and financial viability. This is the fourth time Sri Lanka is participating in the index. Verité Research is the local implementing partner for this initiative.

Continue Reading