Publications

Showing 10 Publication(s)
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය – දැනුවත් කිරීමේ තොරතුරු සංග‍්‍රහය

වසර 2016 අගෝස්තු මස ශී‍්‍ර ලංකා පාර්ලිමෙන්තුව විසින් 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබද පණත සම්මත කරන ලදී. පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය තොරතුරු වෙත ප‍්‍රවේශ වීමට අවස්ථාව ලබාදීම හරහා ඔවුන්ව කි‍්‍රයාකාරී ජන ජීවිතයකට හුරු කිරීමත්, ඒ තුළින් රජය සහ රාජ්‍ය ආයතන තම එදිනෙදා කටයුතුවල දී වඩාත් විනිවිද භාවයෙන් සහ වගවීමෙන් කි‍්‍රයා කරන සංස්කෘතියක් නිර්මානය කිරීමත් පණත හඳුන්වාදීමේ අරමුණ විය.

Continue Reading
Disaster Management in Sri Lanka

This briefing note documents the findings of an investigation carried out by Verité Research on the administrative gaps within Sri Lanka’s disaster management framework. The investigation was conducted using the instrument of Right to Information (RTI).

Continue Reading
Explaining Sri Lanka’s New Emergency Regulations on ‘Publication’

The President issued a set of Emergency Regulations on 22 April 2019 in the aftermath of the Easter Sunday attacks in Sri Lanka. This briefing note explains the contents of the Emergency Regulations concerning the ‘control of publications’, and certain other regulations relevant to publication.

Continue Reading
Sri Lanka: Resolution 30/1 Implementation Monitor: Statistical & Analytical Review No. 4

This is Verité Research’s latest study on the Sri Lankan government’s commitments on reconciliation and accountability. The 40th UNHRC Session began in February 2019, and Sri Lanka’s progress in implementing Resolution 30/1 will be taken up on 20 March 2019. This report analyses the government’s progress in fulfilling all 36 commitments made in UNHRC Resolution 30/1, as at March 2019.

Continue Reading
Youth Labour Market Assessment Sri Lanka

The Youth Labour Market Assessment takes an in-depth look at youth employment and unemployment in Sri Lanka. This report examines 4 gaps; skills gap, aspirations gap, information gap and the structural gap, which are used to explain the paradox of high youth unemployment in a country which has a large number of job opportunities available presently. Bridging these gaps, especially in the high growth sectors in Sri Lanka is a priority for policymakers. Analysis from a primary survey of 2,000 youth and 211 employers are the main data source for the report. The report provides detailed insights on unemployed youth, constrained youth, employed youth, gender and entrepreneurship training. An abridged version of the full report is also made available, and provides key findings and recommendations that are pertinent to the private sector, donor community and vocational training providers. The report was produced for YouLead, a USAID-funded youth employability and business startup programme working to improve youth employability outcomes by addressing bottlenecks in the technical and vocational education and training sector in Sri Lanka. Click here for abridged version with key findings and recommendations  The data from the 2 primary surveys can be assessed below: YouLead Youth Survey YouLead Employer Survey  Youth…

Continue Reading
CSO Sustainability Index 2017 – Sri Lanka Country Report

The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) assesses the sustainability of the CSO sector across several countries in different regions around the world. Since its inception in 1997, it has expanded from covering 18 countries in the Europe and Eurasia Region, to covering a total of 71 countries in 2017, in regions including the Middle East, sub-Saharan Africa and Asia. By using standard indicators and collecting data each year, the CSOSI enables users to track developments and identify trends in the CSO sector over time while allowing for cross-country and cross-region comparison. It is used by CSO advocates, development partners, and academics to assess international and regional trends in the civil society sector and to identify common obstacles impeding the sector’s sustainability, such as the legal environment, organizational capacity, and financial viability. This is the fourth time Sri Lanka is participating in the index. Verité Research is the local implementing partner for this initiative.

Continue Reading
CSO Sustainability Index 2017 – Asia Report

The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) assesses the sustainability of the CSO sector across several countries in different regions around the world. Since its inception in 1997, it has expanded from covering 18 countries in the Europe and Eurasia Region, to covering a total of 71 countries in 2017, in regions including the Middle East, sub-Saharan Africa and Asia. By using standard indicators and collecting data each year, the CSOSI enables users to track developments and identify trends in the CSO sector over time while allowing for cross-country and cross-region comparison. It is used by CSO advocates, development partners, and academics to assess international and regional trends in the civil society sector and to identify common obstacles impeding the sector’s sustainability, such as the legal environment, organizational capacity, and financial viability. This is the fourth time Sri Lanka is participating in the index. Verité Research is the local implementing partner for this initiative.

Continue Reading
ஏற்றுமதி பதிவூ நடைமுறைகள்

ஒரு வியாபாரம் ஏற்றுமதியில் ஈடுபடுவதற்கு ஏற்றுமதியாளராக பதிவூசெய்ய வேண்டும். தனி உரிமையாளருக்கானஃ பங்குடைமைக்கான தற்போதைய பதிவூ நடைமுறையில் குறைந்த பட்சம் 10 படிநிலைகளும் ஆறு வெவ்வேறு நிறுவனங்களும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. இருந்த போதும் இச்செயன்முறை பற்றிய மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களே காணப்படுகின்றது. தற்போதைய ஏற்றுமதி பதிவூ நடைமுறைகள் நீண்டதுஇ செயற்திறனற்றது மற்றும் தொந்தரவூமிக்கது என எமது ஆய்வூ கண்டறிந்துள்ளது. இச்செயன்முறையானது பெரிய நிறுவனங்களைவிட அரசின் உதவியில் தங்கியூள்ள சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்தகங்களையே பிரதானமாக பாதிக்கின்றது.

Continue Reading
சதுப்பு நிலத்தில் தவழ்ந்து செல்லுதல்

அரசாங்கத்தினால் கடைபிடிக்கப்படும் நடைமுறைகள் ஊகிக்கக்கூடியதாகவூம்இ செயற்திறன் மிக்கதாகவூம் அதியூயர் பயனை அடையக்கூடியதாகவூம் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறான அம்சங்கள் தவறும் பட்சத்தில் எதிர் நோக்கக்கூடிய பிரச்சினைகளை இக் கொள்கைச் சுருக்கம் ஆராய்கின்றது. இது தற்போது அமுலில் காணப்படும் இறக்குமதி வரிவிலக்குத் திட்டங்களை நிர்வகிக்கும் வழிமுறைகளை ஆய்வூ செய்கின்றது.

Continue Reading
இயற்கை அனர்த்தக் காப்பீடு

கடந்த காலங்களில் அதிகரித்த அளவிலான இயற்கை அனர்த்தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட போதிலும் இலங்கையில் இயற்கை அனர்த்த காப்பீட்டுத் திட்டங்களின் பாவனை மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலேயே காணப்படுகின்றது. இவ்வகையான அனர்த்தங்களினால் குறிப்பாக சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகங்கள் (SME) அதிகளவில் பாதிக்ப்படுகின்றன. இலங்கையில் இயற்கை அனர்தக் காப்பீட்டுத் திட்டங்களின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பாவனைக்கு பல காரணங்கள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற போதிலும் தகவல்களை இலகுவாகப் பெறமுடியாமை குறிப்பாக சுதேச (சிங்கள மற்றும் தமிழ்) மொழிகளில் பெற முடியாமை ஒரு முக்கிய காரணம் என எமது கொள்கைக் குறிப்பு இணங்கண்டுள்ளது. இயற்கை அனர்த்தம் சம்பந்தமான தனியார் துறையினால் வழங்கப்படும் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் அரச நலன்புரித்திட்டங்;கள் அனைத்தும் அது தொடர்பான தகவல்களை ஆங்கிலத்தில் மாத்திரமே வழங்குகின்றன என்பதை எமது கண்டறிதல்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இயற்கை அனர்த்தங்களினால் பாதிக்ப்படுகின்ற கொழும்பிற்கு வெளியே உள்ள பிரதேசங்களில் ஆங்கில எழுத்தறிவு வீதம் 30% இற்கும் குறைவாக காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் இத்தகவல்களை சுதேச  மொழிகளில் வெளியிடுவதனால் சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகங்களிற்கு இயற்கை அனர்த்த காப்பீட்டுகளின் பிரதிபலன்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புக்களை கணிசமான அளவு அதிகரிக்க முடியும்.

Continue Reading