අපනයන ප්‍රවර්ධනය සඳහා අපනයන මූල්‍යකරණ පහසුකම්වල්‍ කාර්යභාර්ය සහ අදාළත්වය

මෙෙ අධයයනය සිදු කරන ලද්මද් මවරිමේ පර්මේෂණ (Verité Research) ආයතනමේ ආර්ික පර්මේෂණ කණඩායෙ විසිනි. සුභාෂිණි අමේසිිංහ (ආර්ික පර්මේෂණ ප්‍රධානි), නිලිංගිකා ප්‍රනාන්දදු, මර්වතී ඥාණසම්බන්දදන්ද සහ සීzනා හුමසේන්දමෙන්ද සැදුම්ලත් ලත් සාොජිකයින්ද පිරිසක් මෙෙ කණ්ඩායෙට ඇතුළත් විය. මෙෙ වාර්තාව සකසේ කිරීමම්දී පර්මේෂණ කටයුතු සඳහා සහාය ලබාමදමින්ද සෙසේත පර්මේෂණ සහ කර්තෘ අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ලැබුමේ නිශාන්ද ද මෙල් විසිනි. ජාතික අපනයනකරුවන්දමේ ෙණ්ඩලමේ (NCE) සහාය ඇතිව මවරිමේ අයතනය ෙඟින්ද මෙෙ පර්මේෂණ වාර්තාව සකසේ කරනු ලැබිණ. සාර්ථක ෙඟ මපන්දීම් තුළින්දද සම්ුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පහසුකම් සපයමින්දද සාකච්ඡා අිංෙ සඳහා සහභාගී මවමින්දද මෙෙ පර්මේෂණ කාර්යය ඉටු කර ෙැනීමෙහිලා දැක්ූ සහමයෝෙය සම්බන්දධමයන්ද ජාතික අපනයනකරුවන්දමේ ෙණ්ඩලය මවත මවරිමේ පර්මේෂණ ආයතනමේ ආර්ික පර්මේෂණ කණ්ඩායෙ සිය සේූතිය පුදකර සිටි.