ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආපදා කළමණාකරන කටයුතු

ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආපදා කළමණාකරන කටයුතු
|
ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආපදා කළමණාකරන ව්‍යුහයේ පවතින පරිපාලනමය හිඩැස් සම්බන්ධයෙන් වෙරිටේ පර්යේෂණායතනය දියත් කළ විමර්ෂණයකින් අනාවරණය වුනු තොරතුරු මෙම පර්යේෂණ සටහනෙහි අන්තර්ගත වේ.තොරතුරු දැනගැනීමේ පණතේ භාවිතාවන් මෙම විමර්ෂණය දියත් කිරීම සදහා භාවිතයට ගෙන ඇත. (more…)
continue reading
බොර දිය තුළින් ඉදිරියට: ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආනයනල බදුවලින් නිදහස් කිරීමේ යෝජනා ක‍්‍රම
|
රජයේ ආදායමට ආනයන බදු නිසා සිදුවන සේවය සුලුපටු නොවේග එසේ වුවත් ම‍ෙම බදු සාමාන්‍යය‍ෙන් ඉහල අගයක් ගන්නා අතර තමන්ට අත්‍යවශ්‍ය අමුද්‍ර‍ව්‍ය සහ යන්ත්‍ර සුත්‍රග‍ෙන්වීමේ දී එකින‍ෙකට ව‍ෙනස් ආකාර පහක බදු ග‍ෙවීමට සිදුවීම දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ගේ පිරිවැය ඉහල යාමට හේතු වේග එසේම...
continue reading
Cabinet Decision to Ban Women from Purchasing Liquor is Unconstitutional
|
The Cabinet decision to withdraw Excise Notification No.02/2018 is unconstitutional. The Notification removes the ban on the sale of liquor to women within the premises of a tavern. This brief explains why the Cabinet decision constitutes an imminent infringement of...
continue reading
ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ශී‍්‍ර ලාංකික සන්නාමයන් ගොඩගැනීමේ ඉදිරි පියවරක් ලෙස වෙළද ලකුණු ලියාපදිංචිය සදහා සරළ ක‍්‍රමවේදයක් හදුන්වාදීම
|
මැඞ්රිඞ් ප්‍රොටෝකෝලය යනු වෙළද ලකුණු විදේශයන්හි ලියාපදිංචිය සදහා ඇති සරල, ගෝලීය ක‍්‍රමවේදයකි. ශී‍්‍ර ලාංකික ව්‍යාපාරවලට වෙළද ලකුණු විදේශ රටවල ලියාපදිංචියේ දී මුහුණදීමට සිදුවන දුෂ්කරතාවයන් එමගින් සමනය කරගත හැක.මැඞ්රිඞ් ප්‍රොටෝකෝලයෙන් ප‍්‍රතිලාභ ලබාගැනීමේ දී, වෙළද ලකුණු ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි කිරීම තීරණාත්මක...
continue reading
E-Government Procurement: Enabling Business through Efficient Systems January (Sinhala Edition)
|
Public procurement is a key instrument through which governments deliver important social and economic goods to citizens. Efficient and accountable public procurement enables better utilisation of public funds, and in better public goods and services. Strengthening public procurement in Sri...
continue reading
අපනයන ප්‍රවර්ධනය සඳහා අපනයන මූල්‍යකරණ පහසුකම්වල්‍ කාර්යභාර්ය සහ අදාළත්වය
|
මෙෙ අධයයනය සිදු කරන ලද්මද් මවරිමේ පර්මේෂණ (Verité Research) ආයතනමේ ආර්ික පර්මේෂණ කණඩායෙ විසිනි. සුභාෂිණි අමේසිිංහ (ආර්ික පර්මේෂණ ප්‍රධානි), නිලිංගිකා ප්‍රනාන්දදු, මර්වතී ඥාණසම්බන්දදන්ද සහ සීzනා හුමසේන්දමෙන්ද සැදුම්ලත් ලත් සාොජිකයින්ද පිරිසක් මෙෙ කණ්ඩායෙට ඇතුළත් විය. මෙෙ වාර්තාව සකසේ කිරීමම්දී පර්මේෂණ කටයුතු...
continue reading