Thematic

Showing 10 Publication(s)
අපනයන සාර්ථකත්වය අඩාල කරන දේශීය බාධක ඉවත් කිරීම

අපනයනය කරන්නට සිතන ව්‍යාපාරිකයන් අපනයනකරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම ලංකාවේ නීතිය යටතේ අනිවාර්ය වේ. ඒක පුද්ගල සහ හවුල් ව්‍යාපාරිකයන්ට අදාළ ලියාපදිංචි වීමේ ක්‍රියාවලිය අනවශ්‍ය ලෙස දීර්ඝ, අකාර්යක්ෂම සහ දුෂ්කර එකක් බව වෙරිටේ පර්යේෂණ ආයතනය කල අධ්‍යනයකින් හෙළි දරවු විය.   වත්මන් ක්‍රියාවලිය අවම වශයෙන් පියවර 10කින් සමන්විත වන අතර, විවධ රාජ්‍ය ආයතන 6ක් ඊට සම්බන්ධ වේ. මේ සඳහා සති 1-3ක කාලයක් ගත විය හැක. අපනයන බලපත්‍ර අවැසි භාණ්ඩ අපනයනය කරන්නට සිතන ව්‍යාපාරිකයන්ට සිය ලියාපන්දිචිය සම්පුර්ණ කිරීමට මීට  අමතරව තවත් සති කිහිපයක් වැය කරන්නට සිදු වේ. නව අපනයනකරුවන් හඳුනා ගෙන ඔවුනට අත්වැලක් සැපයීමේ අරමුණින් හඳුන්වා දී ඇති මෙම අනිවාර්ය ලියාපදිංචිය, ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ එම අරමුණට පටහැනි ආකාරයෙනි. දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් අපනයනය සඳහා දිරි ගැන්වීමට නම් මෙම ක්‍රියාවලිය සරල, කෙටි සහ තර්කාන්විත එකක් බවට පත් කිරීම ඉතා වැදගත්ය.

Continue Reading
Natural Disaster Insurance Coverage

Despite an increasing number of natural disasters in recent years, Sri Lanka suffers from a limited uptake of natural disaster insurance coverage. Sri Lanka’s small and medium enterprises (SMEs) are especially vulnerable to the impact of such disasters. While there are many factors that contribute to the limited use of natural disaster insurance in Sri Lanka, our policy note identifies the lack of accessible information, especially in the vernacular, to be one of the primary causes. Our findings revealed that information on natural disaster insurance is provided almost exclusively in English by private insurance companies as well as state provided welfare schemes. Given that the areas affected by natural disasters outside Colombo have an English literacy rate below 30%, provisions of such information in the vernacular can significantly help SMEs tap into the benefits of natural disaster insurance.

Continue Reading
ස්වභාවික ආපදා රක්ෂණාවරණය

ඉහළ යමින් පවතින ස්වභාවික ආපදාවන්  කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයන් මුහුණ දෙන විශාල අභියෝගයකි. ආපදා රක්ෂණ ආවරණයන් යනු එවන් ආපදාවන්ගෙන් වූ  හානියෙන් පසු සිය ව්‍යාපාර නැවත ගොඩ නගා ගැනීමට ඇති ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමකි.    එහෙත් ලංකාවේ ආපදා රක්ෂනාවරණ අනුපාතය ඉතා පහල මට්ටමක පවතී. මෙම ප්‍රතිපත්ති සටහන  පෙන්වා දෙන්නේ සිංහල සහ දෙමල භාෂාවන්ගෙන් රක්ෂණ ලියවිලි ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම, මෙතෙක් හඳුනා නොගත්, රක්ෂනාවරන අනුපාතය පහල අගයක් ගැනීමට හේතු වන වැදගත් හේතුවක් බවයි.  ලංකාව සියලූම පොදු සන්නිවේදනයන්; සිංහල, ද‍ෙමල සහ ඉංග්‍රීසි යන මූලික භාෂා ත්‍රිත්වය‍ෙන්ම සිදු කිරීමේ ප්‍ර‍තිපත්තියකින් බැඳී සිටිය ද, අපගේ අධ්‍යයනය මගින් සොයා ගනු ලැබුවේ රක්ෂණ ලියවිලි සහ තොරතුරු සඳහා එකී ප්‍ර‍තිපත්තිය අදාල කර නොමැති බවය.    

Continue Reading
Who is Responsible for ‘Alternative Facts’ on Cigarette Taxation?

There are three false claims that have been prevalent in print media, in relation to the tax and price increases of cigarettes in the last quarter of 2016. The claims were that (i) tax revenue reduced, (ii) beedi consumption increased, and (iii) CTC lost economic value. The Insight provides analysis that contests all three claims.

Continue Reading
Tobacco Policy: Mitigating the Influence of Vested Interests

Sri Lanka is a signatory to the International Treaty, Framework Convention on Tobacco Control since 2003. It has not yet implemented the provisions relating to protecting tobacco policy from vested interests. This Insight explores the consequences of not doing so and meaningful steps that can be taken towards mitigating the influence of vested interests.

Continue Reading
The Hidden Side of Cigarette Pricing

Analysis of past tax and price data reveals two aspects of cigarette pricing that are hidden from media reporting: first, net-of-tax price grew at a faster rate than the tax per cigarette; second, that the government’s tax share of the cigarette price has fallen over time.

Continue Reading
Sri Lanka-China FTA: Challenges and Opportunities

Sri Lanka and China decided to enter into a Free Trade Agreement (FTA) in August 2013 to further expand trade between the two countries. Technical negotiations, which officially commenced in September 2014, are still underway with five rounds of negotiations having been concluded. China is the world’s second largest economy, its largest exporter and its second largest importer. For a small market economy like Sri Lanka, an agreement with a country such as China presents exciting opportunities as well as daunting challenges. This briefing note provides an assessment of the challenges and opportunities that Sri Lanka is likely to face in operating under an FTA with China. Potential challenges and opportunities have been identified by analysing the key features of China’s existing FTAs with other countries.

Continue Reading
Sri Lanka’s economic competitiveness: a microcosm of its politics?

The Global Competitiveness Index (GCI), ranks the competitiveness of economies. The GCI score is calculated using two types of indicators: objective (or measurable) indicators and sentiment (or subjective) indicators. While Sri Lanka has experienced a steady increase in the objective indicators, the steep decline in sentiment indicators have overshadowed these improvements, driving down the country’s overall score and rank.

Continue Reading
Sri Lanka’s Export Problem – Not Concentration, but Composition

Sri Lanka’s exports are heavily concentrated on a few markets and a few products. The government’s recognition of export diversification as an important policy strategy to revive exports, indicates that both market and product concentration are seen as critical bottlenecks in this regard. This report compares and contrasts Sri Lanka’s export product and market concentration and its export composition against that of the world and selected Asian economies. The objective of this brief analysis is to understand where Sri Lanka stands in the world and in comparison to its neighbours that have performed well in terms of export concentration and composition.

Continue Reading
The new Ministers of Finance: Will their budget keep its promises?

Analysis of past budgets reveal large deviations between budgeted allocations and actual expenditure. This shows that expectations set by the government during the budget speech are not honoured. This Insight analyses budgeting on social services and the rural economy to demonstrate the extent of deviations in promised allocations and actual expenditure. Results suggest that when precise expenditure is not tangible, it is easier to renege on budget promises.

Continue Reading