Thematic

Showing 10 Publication(s)
ශ්‍රී ලංකාව කාබනික පොහොර වෙතට මාරු වීමට දැරූ ප්‍රයත්නය

ශ්‍රී ලංකාව 2021 අප්‍රේල් මස සිට රසායනික පොහොර ආනයනය තහනම් කරමින්, කාබනික පොහොර වෙත මාරු වීමට පියවර ගන්නා ලදී. පවතින රසායනික පොහොර තොග අඩු වෙමින් පවතින වාතාවරණයක් තුල පොහොර ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ගොවීන්ගේ අදහස් සහ එහි බලපෑම අවබෝධකර ගැනීම සඳහා වෙරිටේ පර්යේෂණ ආයතනය ජූලි මාසයේදී සමීක්ෂණයක් පවත්වන ලදී. ගොවීන් මෙම ප්‍රතිපත්තියට පුළුල් ලෙස සහයෝගය දැක්වූ නමුත් ගොවීන්ගේ අදහස වුයේ මෙම පරිවර්තනය සාර්ථකව කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම හා කාලය නොමැතිකම නිසා බොහෝ අඩු අස්වැන්නක් ලැබෙනු ඇති බවයි.

Continue Reading
Organic Fertiliser Transition in Sri Lanka

Sri Lanka introduced a ban on chemical fertiliser importation, and a shift to organic fertiliser starting April 2021. As existing stocks were beginning to deplete Verité Research conducted a survey in July to capture the views of the farmers on the policy and its impact on them. The farmers were broadly supportive of the policy; but expected a much reduced harvest due to the lack of knowledge and time to make the transition.

Continue Reading
Making Public Data Public: Sri Lanka Misses its Own Targets While India Races Ahead

Sri Lanka’s Department of Census and Statistics (DCS) is the primary government agency responsible for collecting data, producing useful statistics, and disseminating it.

Continue Reading
පොදු දත්ත පොදු කිරීම: ශ්‍රී ලංකාව සිය ඉලක්කය වෙත යාමට අසමත් වෙද්දී ඉන්දියාව එය අභිබවා යයි

සංඛ්‍යාන තොරතුරු නිසි කලකට උත්පාදනය කිරීම හා ලබා දීම අතින් ‘කලාපීය පුරෝගාමියා’ බවට පත් වීම ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුණ වේ. මෙම විදසුන පෙන්වා දෙන්නේ ජනතාවට දත්ත ලබා ගැනීමට ඇති පහසුව, ඉක්මණ සහ පිරිවැය අතින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, සිය දැක්ම සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට අසමත් වී ඇති බවයි. එහෙත්, පහසුව, ඉක්මණ සහ පිරිවැය අතින් ශ්‍රී ලංකාව අභිබවා යමින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්මට අනුව ශ්‍රී ලංකාව අත්කර ගැනීමට ප්‍රයත්න දරන කලාපිය පුරෝගාමියාගේ තත්වයට ඉන්දියාවට පත් වෙමින් ඇත.

Continue Reading
Reviewing the Data Dissemination Practices of Sri Lanka’s Department of Census and Statistics

In 2014 a data dissemination policy was introduced by the Department of Census and Statistics (DCS) in Sri Lanka. The DCS is the primary agency responsible for the collection, compilation and dissemination of official statistics.

Continue Reading
“පොදු දත්ත” පුද්ගලීකරණය කිරීම: ශ්‍රී ලංකා රේගුව උදාහරණයක් ලෙස

ජාත්‍යන්තර වෙළඳ දත්ත පොදු දේපලකි. සැබෑ කරුණු මත පදනම් වූ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීමට, ව්‍යාපාරවලට වඩාත් නිවැරදි තීරණ ගැනීමට, ආර්ථික හා සමාජීය කරුණු පිළිබඳ මහජන පර්යේෂණ සඳහා පෙළඹවීමට සහ ජනතාවට රජයේ වගවීම වැඩි දියුණු කිරීමට දත්ත සඳහා ප්‍රවේශය අත්‍යවශ්‍ය වේ. එහෙත්, ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ දත්ත බෙදා හැරීමේ ප්‍රතිපත්තිය දත්ත පොදු භාණ්ඩ ලෙස දැකීමට පටහැනි ආකාරයෙන් සකස් වී ඇත. කලාපීය හා ගෝලීය ප්‍රවණතාව වන්නේ මෙම දත්ත වලට ඇති ප්‍රවේශය පහසු කිරීම වුව ද, ලංකාව සම්බන්ධයෙන් යාවත්කාලීන දත්ත සොයා ගැනීම පහසු නොවන අතරම ඒවා නොමිලයේ ලබා ගත නොහැක.

Continue Reading
Privatisation of Public Data: Sri Lanka Customs as a Case in Point

International trade data is a public good. Yet, SLC’s data dissemination policy is currently at odds with seeing the trade data it collects as a public good.

Continue Reading
Slide Deck: Unlocking the Potential of Data: A Case Study on Data Dissemination Practices in Sri Lanka Customs

Successful economies have increasingly recognised the importance of improving access to data collected by governments. Accurate, timely and easily accessible data helps private sector growth and results in improved delivery by government. Sri Lanka Customs is the key government agency that collects trade data. Access to timely trade data is vital for firms engaging in international trade to make sound business decisions. It is also the basis on which countries should be formulating their trade policies and assessing their impact.

Continue Reading
Slide Deck: Financing Infrastructure: The (non) Concessionality of Concessional Loans

Sri Lanka is highly dependent on international loans from multilateral and bilateral sources to finance infrastructure development. Multilateral and bilateral borrowing is often favoured by governments such as Sri Lanka because such financing tends to have ‘concessional’ elements, relative to the international financial markets. However, this report finds that the practice of ‘tying’ loans to procurement from contractors in the lending country and resulting cost escalations can significantly erode the concessional or grant element of these loans.

Continue Reading
Financing Infrastructure: The (non) Concessionality of Concessional Loans

Sri Lanka is highly dependent on international loans from multilateral and bilateral sources to finance infrastructure development. Multilateral and bilateral borrowing is often favoured by governments such as Sri Lanka because such financing tends to have ‘concessional’ elements, relative to the international financial markets. However, this report finds that the practice of ‘tying’ loans to procurement from contractors in the lending country and resulting cost escalations can significantly erode the concessional or grant element of these loans.

Continue Reading