2019

ස්වාභාවික ආපදා ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුත්තේ ඇයි?
||
පළවූයේ - රැස ස්වාභාවික ආපදාවකින් වෙන හානිය ගැන කතා කරන්න ස්වාභාවික ආපදාවක් වෙනකල්ම බලන් ඉන්න අපි පුරුදු වෙලා. නමුත් ගොඩාක් දෙනෙක්ට අමතක කාරණයක් තමයි ස්වාභාවික ආපදාවලට කල්තියාම සූදානම් වෙන්නට වගේම ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වයකදී සහන සලසන්නට අපේ රටේ වැඩපිළිවෙළක් පවතිනවාය කියන...
continue reading
A Look Back at Manthri.lk: Are Politicians keeping their promises?
||
Image Credits : Groundviews Featured on - Readme.lk By - Mahesh De Andrado We initially took a look at Manthri.lk back in 2014. At the time, it was a platform used to analyze and summarize the work done by each...
continue reading
කුට්ඨනය: බරපතල ලෙස නොදකින බරපතල අපරාදයක්
||
පළවූයේ - රැස සම්පාදනය -  නීතීඥ සුපුන් ජයවර්ධන පහත සිදුවීම් ගැන මොහොතක් සිතන්න. මෙම  සිදුවීම් ත්‍රිත්වය  සලකා බලන විට කුමාරන්, කමල් සහ ජමීලා විවිධ අපරාදවලට වෙන වෙනම  ගොදුරු වී ඇති බව පැහැදිලි ය. නමුත් ඔවුන් තිදෙනාම ගොදුරු වූ තවත් අපරාදයක්...
continue reading
Disastrous handling of Sri Lanka’s disaster management, probe reveals
||
Taken from - economynext Photo Courtesy - economynext Since 2005, there have been more disasters in Sri Lanka than meetings of the National Council for Disaster Management (NCDM), the apex body responsible for handling calamities, a new study by Verité...
continue reading
New fake news/hate speech laws: Are they really necessary?
||
Taken from - republicnext Image courtesy - republicnext Earlier this week, the Government announced fresh moves to curtail the spread of fake news. The Cabinet of Ministers on Wednesday (5) approved a revision to the country’s Penal Code and Criminal...
continue reading
UN launches open platform to support Sri Lanka’s policy making
||
Taken from - LBO Image Courtesy - LBO United Nations in Sri Lanka together with Ministry of National Policies and Economic Affairs, launched UNLOCKED; an innovative and inclusive platform to support policy development. UNLOCKED provides future changemakers the opportunity to...
continue reading
Experts warn of gaps in disaster preparedness; urge for a more proactive framework
||
Taken from - TimesOnline Image Courtesy - SundayTimes By Asiri Fernando The National Council for Disaster Management (NCDM), the countries apex body for disaster management has only met 13 times since it's inception in 2005. The critical decision making body...
continue reading
UN launches platform to support policy development in Sri Lanka
||
Taken from - Colombogazette Image Courtesy - Colombogazette The United Nations in Sri Lanka together with Ministry of National Policies and Economic Affairs, today launched UNLOCKED; an innovative and inclusive platform to support policy development. UNLOCKED provides future changemakers the...
continue reading
Government launches e-Procurement system
||
Taken from - DailyFT Image Courtesy - DailyFt By Uditha Jayasinghe The Finance Ministry yesterday launched the Electronic Government Procurement (e-GP) system, which aims to improve transparency and competitiveness as well as save public funds when goods and services are...
continue reading
Next Hambantota? Welcome to the Chinese-funded US$1.4 billion Port City Colombo in Sri Lanka
||
Taken from - Sunday China Morning Post When the sun goes down, Galle Face Green – the seaside urban park south of the financial district of Colombo, Sri Lanka’s capital – fills up with life. As makeshift stalls selling everything...
continue reading