ස්වාභාවික ආපදා ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුත්තේ ඇයි?

ස්වාභාවික ආපදා ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුත්තේ ඇයි?
||
පළවූයේ - රැස ස්වාභාවික ආපදාවකින් වෙන හානිය ගැන කතා කරන්න ස්වාභාවික ආපදාවක් වෙනකල්ම බලන් ඉන්න අපි පුරුදු වෙලා. නමුත් ගොඩාක් දෙනෙක්ට අමතක කාරණයක් තමයි ස්වාභාවික ආපදාවලට කල්තියාම සූදානම් වෙන්නට වගේම ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වයකදී සහන සලසන්නට අපේ රටේ වැඩපිළිවෙළක් පවතිනවාය කියන...
continue reading
இலங்கையில் அனர்த்த முகாமைத்துவம்
|
இலங்கையின் அனர்த்த முகாமைத்துவ கட்டமைப்பில் காணப்படும் நிர்வாக இடைவெளிகள் தொடர்பாக வெரிட்டே ரிசர்ச் நடத்திய ஆய்வின் முடிவுகளை இந்த விளக்கவுரை ஆவணப்படுத்துகிறது. தகவல் அறியும் சட்டத்தை பயன்படுத்தி பெறப்பட்ட தகவல்களைக் கொண்டு இவ் ஆய்வு  நடாத்தப்பட்டது. (more…)
continue reading
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය – දැනුවත් කිරීමේ තොරතුරු සංග‍්‍රහය
|
වසර 2016 අගෝස්තු මස ශී‍්‍ර ලංකා පාර්ලිමෙන්තුව විසින් 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබද පණත සම්මත කරන ලදී. පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය තොරතුරු වෙත ප‍්‍රවේශ වීමට අවස්ථාව ලබාදීම හරහා ඔවුන්ව කි‍්‍රයාකාරී ජන ජීවිතයකට හුරු කිරීමත්, ඒ තුළින් රජය සහ රාජ්‍ය...
continue reading
Disaster Management in Sri Lanka
||
A report was released very recently titled, Disaster Management in Sri Lanka: A CASE STUDY OF ADMINISTRATIVE FAILURES. The Economics Research Team of Verité Research compiled this study. The purpose of this piece is to use some of the details...
continue reading
Disastrous handling of Sri Lanka’s disaster management, probe reveals
||
Taken from - economynext Photo Courtesy - economynext Since 2005, there have been more disasters in Sri Lanka than meetings of the National Council for Disaster Management (NCDM), the apex body responsible for handling calamities, a new study by Verité...
continue reading
Disaster Management in Sri Lanka
|
This briefing note documents the findings of an investigation carried out by Verité Research on the administrative gaps within Sri Lanka’s disaster management framework. The investigation was conducted using the instrument of Right to Information (RTI). (more…)
continue reading
Addressing Implementation Gaps in Disaster Management
|
Sri Lanka enacted the Disaster Management Act No. 13 of 2005 following the most devastating natural disaster to hit the island in recent times, the tsunami in December 2004. The objective was to ensure that the country is better prepared...
continue reading
RTI Commission directs CB to reveal 2015, 2016 EPF deals
||
Taken from Sunday Times The Right to Information Commission this week directed the Central Bank of Sri Lanka (CBSL) to release information in respect of Government securities market transactions of the EPF during 2015 and 2016, including primary market transactions...
continue reading
Right to Information: A journey from secrecy to openness
||
BY AANYA WIPULASENA AND RAJITHA JAGODA ARACHCHI Eighteen months in operation, Sri Lanka’s Right to Information law is empowering citizens all over the island – from newsrooms to tiny village hamlets. Bolstered by a powerful and public-oriented Commission set up...
continue reading
Sri Lanka’s RTI report card: fair, but can be better
||
The International Day for the Universal Access to Information (also known as the World Right to Know Day) is observed every year on September 28. This provides Sri Lanka an opportunity to take stock of how its Right to Information...
continue reading