බදු ආදායම අහිමි කරන “සිනි වංචාව” වැනි වංචා වැළක්වීමට නීති ප්‍රතිපාදන නොපමාව සැකසිය යුතුය
||
2023 නොවැම්බර් මස 09 වැනිදා ඩේලිමිරර් පුවත්පතේ පලවූ, ආචාර්ය නිශාන් ද මෙල් රචනා කළ “Sugar Scam” is not the whole iceberg: “Forestalling” needs a rule-of-law solution යන ලිපියේ පරිවර්තනයකි.මුල් ලිපිය- https://www.dailymirror.lk/opinion/Sugar-Scam-is-not-the-whole-iceberg-Forestalling-needs-a-rule-of-law-solution/172-270880 2020 ඔක්තෝබර් 14 වැනි දින ආනයනික සීනි කිලෝග්‍රෑමයකට අය...
continue reading
The Desirability of Domestic Debt Restructuring: Verité Research Sri Lanka Economic Policy Group
||
The third research note published by the Verité Research Sri Lanka Economic Policy Group presents an analysis by Professor Udara Peiris, Oberlin College, USA, explaining four ways in which Sri Lanka would benefit if the government were to restructure its...
continue reading
Targeting Assistance: Electricity Consumption is a Superior Method – Verité Research Sri Lanka Economic Policy Group
||
In their second public release, supported by a new research note, the Verité Research Sri Lanka Economic Policy Group recommends using electricity consumption as a highly effective and efficient method for targeting cash transfers to the poor.  The analysis finds...
continue reading
Verité Research Sri Lanka Economic Policy Group recommends immediately reinstating PAYE and WHT tax collection methods and implementing the formula on cigarette taxation
||
These are immediate simple efficiency measures that will increase tax collection by LKR 229 BN for 2023, and proportionately for the rest of 2022.  Sri Lanka ran out of foreign currency reserves and suspended debt re-payment in April 2022. People’s...
continue reading
Sri Lanka’s Plunge Into Organic Farming Brings Disaster
||
Published in The New York Times The economically troubled country banned chemical fertilizers without preparing farmers, prompting a surge in food prices and worries about shortages. RATNAPURA, Sri Lanka — This year’s crop worries M.D. Somadasa. For four decades, he...
continue reading
Sri Lanka should draw up own program and negotiate with IMF: de Mel
||
Published in EconomyNext ECONOMYNEXT – Sri Lanka should come up with a credible economic program of its own and go the International Monetary Fund instead of allowing the agency to device the plan, Nishan de Mel, head of Verete Research,...
continue reading
Manthri.lk names Top 5 active MPs in Parliament during September
||
Published in NewsWire A survey conducted by Mathri.lk has revealed the top five politicians who were the most active during the Parliament sessions held in September. As per the survey report, four Parliament sessions were held in September 2021. Following...
continue reading
The Growing Dangers of Online Sexual Exploitation of Children
||
Published in GroundViews It was a horrifying and sickening case. A 15 year old child was groomed online and sexually abused by dozens of men including a local government politician, a Buddhist monk, a Navy medical officer and a former...
continue reading
Verité Research highlights key takeaways from Budget 2022
||
Published in The Island Verité Research hosted an expert commentary on the budget speech immediately after it was presented to parliament on November 12, 2021. The commentary focused on the promises stated in the budget speech along with analytical insights...
continue reading
Manthri.lk Names Top 10 Performing MPs of Current Parliament
||
Published in NewsWire Ten Parliamentarians have been identified as top performers having diligently carried out their respective duties during the one-year tenure of the 9th Parliament of Sri Lanka, which was completed in August 2021. According to a survey conducted...
continue reading